การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ข่าวสารการสมัคร


ระบบรับสมัครแยกตามวิทยาเขต

วิทยาเขตกำแพงแสน
เข้าระบบรับสมัคร
วิทยาเขตศรีราชา
เข้าระบบรับสมัคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เข้าระบบรับสมัคร

โครงการรับสมัคร

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ สำหรับรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะประกาศให้ทราบต่อไป