โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

วิทยาเขต: ทุกวิทยาเขต
รอบการรับสมัคร: รอบที่ 2 (15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.))

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน และโครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศ


สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับสมัคร

หมายเลข สาขาวิชา รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก จำนวนรับ
GAT/PAT (80%) O-NET (03) เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา GPA (20%) แผนการเรียน
GAT PAT1 PAT3 (คะแนน) กิจกรรม วิชาการ
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1 คหกรรมศาสตร์

80

-

-

16

PAT1, PAT2 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

5 *1
2 เคมีการเกษตร

80

-

-

16

PAT1, PAT2 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

5 *1
3 วิทยาศาสตร์เกษตร

80

-

-

16

PAT1, PAT2 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

5 *1
4 เกษตรเขตร้อน

80

-

-

16

PAT1, PAT2 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

5 *1
5 อาหารและโภชนาการ

80

-

-

16

PAT1, PAT2 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

5 *1
6 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์

80

-

-

16

PAT1, PAT2 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

5 *1
7 สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

80

-

-

16

PAT1, PAT2 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

5 *1
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
8 ประมง

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

5
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
9 วนศาสตร์

80

-

-

16

2.50

2.75

วิทย์-คณิต

2
10 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ

80

-

-

16

2.50

2.75

วิทย์-คณิต

1
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
11 คณิตศาสตร์

80

-

-

16

GAT≥180, PAT1≥40, PAT2≥80

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

2
12 เคมี

80

-

-

30

คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.50

2.75

วิทย์-คณิต

2
13 ชีววิทยา

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
14 ฟิสิกส์

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

10
15 จุลชีววิทยา

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

5
16 พันธุศาสตร์

80

-

-

25

-

3.00

วิทย์-คณิต

5
17 พฤกษศาสตร์

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

4
18 สัตววิทยา

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
19 ชีวเคมี

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

2
20 วิทยาการคอมพิวเตอร์

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

2
21 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

80

-

-

16

-

2.75

วิทย์-คณิต

5
22 เคมีอุตสาหกรรม

80

-

-

30

คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.50

2.75

วิทย์-คณิต

1
23 วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

80

-

-

25

-

3.00

วิทย์-คณิต

5
24 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

80

-

-

25

-

3.00

วิทย์-คณิต

5
25 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

80

-

-

31

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

30
26 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
27 วิศวกรรมเครื่องกล

-

-

80

16

PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
28 วิศวกรรมไฟฟ้า

-

-

80

16

PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
29 วิศวกรรมโยธา

-

-

80

16

PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
30 วิศวกรรมอุตสาหการ

-

-

80

16

PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
31 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-

-

80

16

PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
32 วิศวกรรมเคมี

-

-

80

16

PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
33 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

-

-

80

16

PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
34 วิศวกรรมการบินและอวกาศ

-

-

80

16

PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
35 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

-

-

80

16

PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
36 วิศวกรรมวัสดุ

-

-

80

16

PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
37 วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ

-

-

80

16

PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
38 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ

-

-

80

16

PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
39 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

-

-

80

16

PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
40 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

-

-

80

16

PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
41 วิศวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

-

-

80

16

PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
42 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาคพิเศษ

-

-

80

16

PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
43 วิศวกรรมวัสดุ ภาคพิเศษ

-

-

80

16

PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
44 วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

-

-

80

16

PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
45 การจัดการเทคโนโลยีการบิน ภาคพิเศษ

-

80

-

16

GAT, PAT1 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
46 วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)

-

-

80

16

GAT, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
47 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)

-

-

80

16

GAT, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
48 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

-

-

80

16

GAT, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
49 วิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาคภาษาอังกฤษ)

-

-

80

16

GAT, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
50 วิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการภาคภาษาอังกฤษ)

-

-

80

16

GAT, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
51 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (โครงการภาคภาษาอังกฤษ)

-

-

80

16

GAT, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

-

3.00

-

3
52 วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

-

-

80

16

1. PAT1 ≥ 50% หรือ SAT I (Maths) or SAT II (Maths Level 2) ≥ 670 หรือ AP Calculus AB or BC ≥ 3 หรือ (‘A’ Levels) = Math or Further Maths ≥ C หรือ (‘AS’ Levels) = Math or Further Maths ≥ B หรือ (GSCE or IGCSE) = Maths ≥ A หรือ (IB Diploma) = Maths HL ≥ 5 หรือ (IDDP Test) = IDDP Maths ≥ 40%
2. PAT3 ≥ 50% หรือ SAT II (Physics) ≥ 670 หรือ AP Physics I or II or B or C: Mechanics ≥ 3 หรือ (‘A’ Levels) = Physics ≥ C หรือ (‘AS’ Levels) = Physics ≥ B หรือ (GSCE or IGCSE) = Physics ≥ A หรือ (IB Diploma) = Physics HL ≥ 5 หรือ (IDDP Test) = IDDP Physics ≥ 40%
3. O-NET ≥ 76% หรือ TOEFL PBT ≥ 513 , IBT ≥ 65 , CBT ≥ 183 หรือ IELTS Overall Band Score ≥ 5.5 หรือ REW TEST ≥ 60%

-

3.00

-

3
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
53 พลศึกษา

80

-

-

16

ต้องมี PAT5

2.00

2.75

-

2
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
55 เศรษฐศาสตร์

80

-

-

16

มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กลุ่มละ 2.75 ขึ้นไป

2.50

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

1
56 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

80

-

-

16

ต้องมี PAT1

-

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
57 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

80

-

-

16

-

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
58 ธุรกิจการเกษตร

80

-

-

16

ต้องมี PAT1

-

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
59 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

80

-

-

16

มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กลุ่มละ 2.75 ขึ้นไป

2.50

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

1
60 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ

80

-

-

16

ต้องมี PAT1

-

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
61 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

80

-

-

16

ต้องมี PAT1

-

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
62 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)

80

-

-

16

1.มีผลความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1รายการ จากรายการดังต่อไปนี้ TOEFL (ibt)>=70, TOEFL (ITP-based)>=520, IELTS>=5.0, CU-TEP>=75, KU-EPT>= 60, OOPT>=60, GAT>=75
2.มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ อย่างน้อย 1 รายการ จากรายการดังต่อไปนี้
SAT (Math)>=480, EEBA-MPT ผ่านเกณฑ์, PAT 1 >=60 หรือ มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป

-

2.75

-

5
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
63 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

80

-

-

16

2.50

2.75

-

2
64 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
65 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
66 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
67 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

3
68 รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

80

-

-

16

2.00

2.75

-

2
69 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

80

-

-

16

2.00

2.75

-

2
70 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)

80

-

-

16

2.00

2.75

-

2
71 รัฐประศาสนศาสตร์

80

-

-

16

2.00

2.75

-

2
72 ภูมิศาสตร์

80

-

-

16

ไม่พิการสายตา (ตาบอดสี, ตาบอด)

2.00

2.75

-

5
73 นิติศาสตร์

80

-

-

16

-

3.00

-

2
74 ประวัติศาสตร์

80

-

-

16

-

3.00

-

2
75 รัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ

80

-

-

16

2.00

3.00

-

1
76 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ

80

-

-

16

2.00

3.00

-

1
77 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ

80

-

-

16

2.00

3.00

-

1
78 รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ

80

-

-

16

2.00

3.00

-

1
79 นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

80

-

-

16

-

3.00

-

5
80 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) ภาคพิเศษ

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
81 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
82 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

3
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
83 สัตวแพทยศาสตร์

80

-

-

16

เป็นไปตามประกาศของคณะสัตวแพทยศาสตร์

-

3.20

-

10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
84 เทคโนโลยีการบรรจุ

80

-

-

16

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

3
85 เทคโนโลยีชีวภาพ

80

-

-

16

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

3
86 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

80

-

-

16

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

3
87 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

80

-

-

16

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2.00

3.00

วิทย์-คณิต

4
88 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

80

-

-

16

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

3
89 เทคโนโลยีการบรรจุ ภาคพิเศษ

80

-

-

16

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

3
90 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคพิเศษ

80

-

-

16

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2.00

3.00

วิทย์-คณิต

3
91 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

80

-

-

31

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

3
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
92 ปรัชญาและศาสนา

80

-

-

16

2.00

2.75

-

1
93 ภาษาอังกฤษ

80

-

-

16

2.00

2.75

-

1
94 ภาษาฝรั่งเศส

80

-

-

16

ต้องมี PAT77

-

2.75

-

1
95 ภาษาญี่ปุ่น

80

-

-

16

ต้องมี PAT79

2.00

2.75

-

1
96 สื่อสารมวลชน

80

-

-

16

2.00

2.75

-

1
97 ภาษาไทย

80

-

-

16

2.00

2.75

-

1
98 นวัตกรรมการท่องเที่ยว

80

-

-

16

2.00

2.75

-

3
99 ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

80

-

-

16

2.00

2.75

-

10
100 ภาษาตะวันออก (กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ) ภาคพิเศษ

80

-

-

16

2.00

2.75

-

2
101 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)

80

-

-

16

GAT≥30

2.00

2.75

-

3
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
102 การเงิน

80

-

-

16

ต้องมี PAT1

2.00

2.75

-

1
103 การจัดการ

80

-

-

16

ต้องมี PAT1

2.50

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

3
104 การจัดการการผลิต

80

-

-

16

ต้องมี PAT1

2.50

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

5
105 การตลาด

80

-

-

16

ต้องมี PAT1

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

15
106 บัญชี

80

-

-

16

ต้องมี PAT1

-

3.00

-

5
107 บัญชี ภาคพิเศษ

80

-

-

16

ต้องมี PAT1

-

2.75

-

10
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
108 เทคนิคการสัตวแพทย์

80

-

-

16

-

2.75

วิทย์-คณิต

3
109 การพยาบาลสัตว์

80

-

-

16

-

2.75

วิทย์-คณิต

3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
110 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

80

-

-

16

GAT≥150 , PAT4≥120

-

2.75

วิทย์-คณิต

3
111 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

80

-

-

16

GAT≥150 , PAT4≥120

-

2.75

วิทย์-คณิต

2
112 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

80

-

-

16

GAT≥150 , PAT4≥120

-

2.75

วิทย์-คณิต

1
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

2
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
114 เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
115 สัตวศาสตร์

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
116 เกษตรศาสตร์

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

3
117 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

80

-

-

16

ต้องมี PAT1 และ PAT2

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
118 วิศวกรรมเกษตร

80

-

-

16

ต้องมี PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
119 วิศวกรรมเครื่องกล

80

-

-

16

ต้องมี PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
120 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

80

-

-

16

ต้องมี PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
121 วิศวกรรมโยธา

80

-

-

16

ต้องมี PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
122 วิศวกรรมการอาหาร

80

-

-

16

ต้องมี PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
123 วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

80

-

-

16

ต้องมี PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

3
124 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

80

-

-

16

ต้องมี PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

2
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
125 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
126 พลศึกษาและสุขศึกษา

80

-

-

16

ต้องมี PAT5

2.00

2.75

-

1
127 ภาษาอังกฤษศึกษา

80

-

-

16

ต้องมี PAT5

2.00

2.75

-

1
128 คณิตศาสตร์ศึกษา

80

-

-

16

ต้องมี PAT5

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
129 วิทยาศาสตร์ศึกษา

80

-

-

16

ต้องมี PAT5

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
130 ภาษาอังกฤษ

80

-

-

16

ต้องมี PAT1 หรือ PAT7 (วิชา 77-82)

-

3.00

-

1
131 ฟิสิกส์

80

-

-

16

ต้องมี PAT1 และ PAT2

2.50

2.75

วิทย์-คณิต

2
132 นวัตกรรมการท่องเที่ยว

80

-

-

16

2.00

2.75

-

2
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
133 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

2
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
134 เศรษฐศาสตร์

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

5
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
135 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

80

-

-

16

ต้องมี PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
136 วิทยาศาสต์การเดินเรือ

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
137 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

80

-

-

16

ต้องมี PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
138 การจัดการ

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
139 การตลาด

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
140 ธุรกิจระหว่างประเทศ

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
141 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
142 การจัดการโลจิสติกส์

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
143 การบัญชีบริหาร

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
144 การเงินและการลงทุน

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
145 การจัดการ (ภาคพิเศษ)

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
146 การตลาด (ภาคพิเศษ)

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
147 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
148 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
149 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
150 การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
151 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
152 คณิตศาสตร์ประยุกต์

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
153 เคมี

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
154 วิทยาการคอมพิวเตอร์

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
155 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
156 เทคโนโลยีสารสนเทศ

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

1
157 ฟิสิกส์

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
158 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
159 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
160 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

80

-

-

16

ต้องมี PAT1 และ PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

2
161 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

80

-

-

16

ต้องมี PAT1 และ PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

2
162 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

80

-

-

16

ต้องมี PAT1 และ PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

2
163 วิศวกรรมโยธา

80

-

-

16

ต้องมี PAT1 และ PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

2
164 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

80

-

-

16

ต้องมี PAT1 และ PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

2
165 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)

80

-

-

16

ต้องมี PAT1 และ PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

2
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
166 เทคโนโลยีการอาหาร

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
167 ทรัพยากรเกษตร

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
168 อาหารปลอดภัยและโภชนาการ

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
169 ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
170 ประมง

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
171 สัตวศาสตร์

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
172 เคมีประยุกต์

80

-

-

16

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

3
173 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

80

-

-

16

ต้องมี PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

5
174 วิศวกรรมอุตสาหการ

80

-

-

16

ต้องมี PAT3

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

5
วิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันสมทบ)
176 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

80

-

-

16

GAT ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

2.00

2.75

วิทย์-คณิต

1
หมายเลข สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1 คหกรรมศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT2 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5 *1
2 เคมีการเกษตร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT2 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5 *1
3 วิทยาศาสตร์เกษตร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT2 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5 *1
4 เกษตรเขตร้อน
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT2 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5 *1
5 อาหารและโภชนาการ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT2 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5 *1
6 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT2 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5 *1
7 สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT2 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5 *1
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
8 ประมง
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
9 วนศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.50
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
10 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.50
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
11 คณิตศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT≥180, PAT1≥40, PAT2≥80
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
12 เคมี
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 30
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.50
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
13 ชีววิทยา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
14 ฟิสิกส์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
10
15 จุลชีววิทยา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5
16 พันธุศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 25
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5
17 พฤกษศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
4
18 สัตววิทยา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
19 ชีวเคมี
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
20 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
21 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5
22 เคมีอุตสาหกรรม
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 30
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.50
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
23 วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 25
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5
24 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 25
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5
25 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 31
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
30
26 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
27 วิศวกรรมเครื่องกล
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
28 วิศวกรรมไฟฟ้า
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
29 วิศวกรรมโยธา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
30 วิศวกรรมอุตสาหการ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
31 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
32 วิศวกรรมเคมี
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
33 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
34 วิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
35 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
36 วิศวกรรมวัสดุ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
37 วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
38 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
39 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
40 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
41 วิศวกรรมเคมี ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
42 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
43 วิศวกรรมวัสดุ ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
44 วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
45 การจัดการเทคโนโลยีการบิน ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: 80
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT1 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
46 วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
47 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
48 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
49 วิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาคภาษาอังกฤษ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
50 วิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการภาคภาษาอังกฤษ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
51 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (โครงการภาคภาษาอังกฤษ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
52 วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: -
   • PAT1: -
   • PAT3: 80
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: 1. PAT1 ≥ 50% หรือ SAT I (Maths) or SAT II (Maths Level 2) ≥ 670 หรือ AP Calculus AB or BC ≥ 3 หรือ (‘A’ Levels) = Math or Further Maths ≥ C หรือ (‘AS’ Levels) = Math or Further Maths ≥ B หรือ (GSCE or IGCSE) = Maths ≥ A หรือ (IB Diploma) = Maths HL ≥ 5 หรือ (IDDP Test) = IDDP Maths ≥ 40%
   2. PAT3 ≥ 50% หรือ SAT II (Physics) ≥ 670 หรือ AP Physics I or II or B or C: Mechanics ≥ 3 หรือ (‘A’ Levels) = Physics ≥ C หรือ (‘AS’ Levels) = Physics ≥ B หรือ (GSCE or IGCSE) = Physics ≥ A หรือ (IB Diploma) = Physics HL ≥ 5 หรือ (IDDP Test) = IDDP Physics ≥ 40%
   3. O-NET ≥ 76% หรือ TOEFL PBT ≥ 513 , IBT ≥ 65 , CBT ≥ 183 หรือ IELTS Overall Band Score ≥ 5.5 หรือ REW TEST ≥ 60%
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
3
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
53 พลศึกษา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT5
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
2
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
55 เศรษฐศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กลุ่มละ 2.75 ขึ้นไป
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.50
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
1
56 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
57 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
58 ธุรกิจการเกษตร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
59 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กลุ่มละ 2.75 ขึ้นไป
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.50
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
1
60 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
61 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
62 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: 1.มีผลความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1รายการ จากรายการดังต่อไปนี้ TOEFL (ibt)>=70, TOEFL (ITP-based)>=520, IELTS>=5.0, CU-TEP>=75, KU-EPT>= 60, OOPT>=60, GAT>=75
   2.มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ อย่างน้อย 1 รายการ จากรายการดังต่อไปนี้
   SAT (Math)>=480, EEBA-MPT ผ่านเกณฑ์, PAT 1 >=60 หรือ มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
5
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
63 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.50
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
2
64 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
65 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
66 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
67 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
68 รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
2
69 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
2
70 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
2
71 รัฐประศาสนศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
2
72 ภูมิศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ไม่พิการสายตา (ตาบอดสี, ตาบอด)
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
5
73 นิติศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
2
74 ประวัติศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
2
75 รัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
1
76 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
1
77 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
1
78 รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
1
79 นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
5
80 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
81 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
82 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
83 สัตวแพทยศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: เป็นไปตามประกาศของคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.20
  • แผนการเรียน: -
10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
84 เทคโนโลยีการบรรจุ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
85 เทคโนโลยีชีวภาพ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
86 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
87 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
4
88 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
89 เทคโนโลยีการบรรจุ ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
90 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
91 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 31
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
92 ปรัชญาและศาสนา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
1
93 ภาษาอังกฤษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
1
94 ภาษาฝรั่งเศส
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT77
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
1
95 ภาษาญี่ปุ่น
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT79
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
1
96 สื่อสารมวลชน
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
1
97 ภาษาไทย
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
1
98 นวัตกรรมการท่องเที่ยว
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
3
99 ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
10
100 ภาษาตะวันออก (กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ) ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
2
101 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT≥30
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
3
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
102 การเงิน
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
1
103 การจัดการ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.50
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
3
104 การจัดการการผลิต
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.50
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
5
105 การตลาด
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
15
106 บัญชี
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
5
107 บัญชี ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
10
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
108 เทคนิคการสัตวแพทย์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
109 การพยาบาลสัตว์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
110 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT≥150 , PAT4≥120
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
111 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT≥150 , PAT4≥120
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
112 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT≥150 , PAT4≥120
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
114 เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
115 สัตวศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
116 เกษตรศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
117 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1 และ PAT2
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
118 วิศวกรรมเกษตร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
119 วิศวกรรมเครื่องกล
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
120 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
121 วิศวกรรมโยธา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
122 วิศวกรรมการอาหาร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
123 วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
124 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
125 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
126 พลศึกษาและสุขศึกษา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT5
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
1
127 ภาษาอังกฤษศึกษา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT5
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
1
128 คณิตศาสตร์ศึกษา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT5
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
129 วิทยาศาสตร์ศึกษา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT5
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
130 ภาษาอังกฤษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1 หรือ PAT7 (วิชา 77-82)
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: -
   • วิชาการ: 3.00
  • แผนการเรียน: -
1
131 ฟิสิกส์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1 และ PAT2
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.50
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
132 นวัตกรรมการท่องเที่ยว
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: -
2
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
133 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
134 เศรษฐศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
5
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
135 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
136 วิทยาศาสต์การเดินเรือ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
137 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
138 การจัดการ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
139 การตลาด
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
140 ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
141 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
142 การจัดการโลจิสติกส์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
143 การบัญชีบริหาร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
144 การเงินและการลงทุน
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
145 การจัดการ (ภาคพิเศษ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
146 การตลาด (ภาคพิเศษ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
147 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
148 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
149 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
150 การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
151 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
152 คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
153 เคมี
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
154 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
155 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
156 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
1
157 ฟิสิกส์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
158 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
159 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
160 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1 และ PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
161 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1 และ PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
162 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1 และ PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
163 วิศวกรรมโยธา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1 และ PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
164 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1 และ PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
165 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT1 และ PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
166 เทคโนโลยีการอาหาร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
167 ทรัพยากรเกษตร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
168 อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
169 ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
170 ประมง
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
171 สัตวศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
172 เคมีประยุกต์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา:
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
173 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5
174 วิศวกรรมอุตสาหการ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: ต้องมี PAT3
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
5
วิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันสมทบ)
176 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • GAT/PAT (80%)
   • GAT: 80
   • PAT1: -
   • PAT3: -
  • O-NET (03)
   • (คะแนน): 16
  • เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา: GAT ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • GPA (20%)
   • กิจกรรม: 2.00
   • วิชาการ: 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1

หมายเหตุจำนวนรับ

*1   คณะเกษตรรับรวม 5 คน