โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

วิทยาเขต: บางเขน
รอบการรับสมัคร: รอบที่ 2 (15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.))

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็น เกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ (ทายาท หมายถึง บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย หรือผู้สืบเชื้อสายโดยสายเลือด)
2. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.1 กรณีเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6 เทอมต้น)
2.2 กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6)
3. มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน และคะแนนทดสอบวิชาอื่นของ สทศ. ตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด


สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับสมัคร

หมายเลข สาขาวิชา อาชีพของบิดาหรือมารดา วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) O-NET แผนการเรียน GPAX คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม จำนวนรับ
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7 09 19 29 39 49 59 69 วิชา 03
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1 คหกรรมศาสตร์

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

-

3
2 เคมีการเกษตร

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

-

3
3 วิทยาศาสตร์เกษตร

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

-

7
4 เกษตรเขตร้อน

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

-

3
5 อาหารและโภชนาการ

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

-

3
6 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

-

3
7 สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

-

3
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
8 ประมง

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.25

-

10
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
9 เคมี

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 2.50

2
10 เคมีอุตสาหกรรมเกษตร

เจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

-

4
11 ชีวเคมี

เกษตรกรหรือชาวประมง

-

/

/

-

-

-

-

-

/

/

/

/

/

≥25

≥25

16

วิทย์-คณิต

3.25

-

1
12 จุลชีววิทยา

เกษตรกร

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

-

2
13 พฤกษศาสตร์

เกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

3
14 พันธุศาสตร์

เกษตรกรหรือชาวประมง

-

≥40

≥80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

-

5
15 ฟิสิกส์

เกษตรกรหรือชาวประมง

-

≥50

≥70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

-

5
16 วิทยาการคอมพิวเตอร์

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

สัดส่วน GAT = 20% , PAT1 = 50% , PAT2 = 30%

3
17 ชีววิทยา

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

วิทย์-คณิต

2.50

-

1
18 สัตววิทยา

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

วิทย์-คณิต

2.50

-

1
19 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

เกษตร ธุรกิจด้านการเกษตร ประมง ธุรกิจด้านการประมง นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สัตวแพทย์ ธุรกิจด้านเกี่ยวกับสัตว์

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

วิทย์-คณิต

2.50

มีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL PBT/ITP>450 , TOEFL CBT>125 , TOEFL IBT>41 , IELTS>4

30
20 สถิติ

เกษตรกรหรือชาวประมง

-

≥50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

วิทย์-คณิต

2.50

-

10
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
21 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

เกษตรกรหรือชาวประมง

≥30

≥30

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวน

2.50

-

3
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
22 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา

2.75

-

5
23 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)

ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวประมงเจ้าของกิจการด้านการเกษตรหรือผู้นำท้องถิ่น โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

2
24 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)

ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวประมงเจ้าของกิจการด้านการเกษตรหรือผู้นำท้องถิ่น โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

5
25 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)

ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวประมงเจ้าของกิจการด้านการเกษตรหรือผู้นำท้องถิ่น โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

1
26 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวประมงเจ้าของกิจการด้านการเกษตรหรือผู้นำท้องถิ่น โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

3
27 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ

ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวประมงเจ้าของกิจการด้านการเกษตรหรือผู้นำท้องถิ่น โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

5
28 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ

ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวประมงเจ้าของกิจการด้านการเกษตรหรือผู้นำท้องถิ่น โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

1
29 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ

ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวประมงเจ้าของกิจการด้านการเกษตรหรือผู้นำท้องถิ่น โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

3
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
30 เทคโนโลยีการบรรจุ

ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตหรือแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2
31 เทคโนโลยีชีวภาพ

ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมอาหาร ยา อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง หรือพลังงาน (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3
32 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมเกษตรทุกสาขา (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

5
33 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตหรือแปรรูปอาหาร (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรอง

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

4
34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หรือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3
35 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ)

ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมอาหาร ยา อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง หรือพลังงาน (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.00

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3
36 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมเกษตรทุกสาขา (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.00

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2
37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ)

ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตหรือแปรรูปอาหาร (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2
38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ)

ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หรือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.00

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3
39 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมเกษตรทุกสาขา (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

-

2.00

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28 และสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
40 ปรัชญาและศาสนา

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

2.50

-

1
41 นวัตกรรมการท่องเที่ยว

- เจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและการบริการ

≥170

เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7

-

-

-

-

-

เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7

/

/

/

-

-

-

-

16

ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-คำนวณ

3.00

1. เลือกสอบ PAT1≥30 คะแนน หรือ PAT77-82≥70 คะแนน
2. วิชาสามัญ คะแนนรวม 3 วิชา ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5
42 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

/

-

-

-

-

-

เลือกสอบ77-80

-

-

-

-

-

-

-

16

-

2.75

GAT ตอน 2≥70
PAT1≥50
PAT77-80≥80 และสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ

5
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
43 การเงิน

เป็นบุตรของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

2.50

-

10
44 การตลาด

เกษตรกรหรือชาวประมง

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2.50

พิจารณาความต้องการในการประกอบอาชีพการเกษตร, ธุรกิจการเกษตร, อุตสาหกรรมแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร

5
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
45 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เกษตรกร ชาวประมง เจ้าหน้าที่ป่าไม้

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.51

-

3
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
46 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

ทายาทเจ้าของกิจการธุรกิจบริการ

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

2.00

-

5
วิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันสมทบ)
47 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

เป็นบุตรเกษตรกร

/

/

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

GAT, PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

5
หมายเลข สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1 คหกรรมศาสตร์
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
2 เคมีการเกษตร
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
3 วิทยาศาสตร์เกษตร
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
7
4 เกษตรเขตร้อน
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
5 อาหารและโภชนาการ
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
6 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
7 สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
8 ประมง
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.25
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
10
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
9 เคมี
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00
  วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 2.50
2
10 เคมีอุตสาหกรรมเกษตร
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
4
11 ชีวเคมี
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: -
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: /
  • 19: /
  • 29: /
  • 39: /
  • 49: /
  • 59: ≥25
  • 69: ≥25
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.25
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
1
12 จุลชีววิทยา
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกร
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
2
13 พฤกษศาสตร์
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
14 พันธุศาสตร์
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: -
  • PAT1: ≥40
  • PAT2: ≥80
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
5
15 ฟิสิกส์
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: -
  • PAT1: ≥50
  • PAT2: ≥70
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
5
16 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: สัดส่วน GAT = 20% , PAT1 = 50% , PAT2 = 30%
3
17 ชีววิทยา
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 17
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
1
18 สัตววิทยา
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 18
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
1
19 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตร ธุรกิจด้านการเกษตร ประมง ธุรกิจด้านการประมง นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สัตวแพทย์ ธุรกิจด้านเกี่ยวกับสัตว์
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 31
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: มีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL PBT/ITP>450 , TOEFL CBT>125 , TOEFL IBT>41 , IELTS>4
30
20 สถิติ
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: -
  • PAT1: ≥50
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 55
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
10
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
21 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: ≥30
  • PAT1: ≥30
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: /
  • 19: /
  • 29: /
  • 39: /
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวน
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
22 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
5
23 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวประมงเจ้าของกิจการด้านการเกษตรหรือผู้นำท้องถิ่น โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
2
24 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวประมงเจ้าของกิจการด้านการเกษตรหรือผู้นำท้องถิ่น โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
5
25 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวประมงเจ้าของกิจการด้านการเกษตรหรือผู้นำท้องถิ่น โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
1
26 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวประมงเจ้าของกิจการด้านการเกษตรหรือผู้นำท้องถิ่น โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
27 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวประมงเจ้าของกิจการด้านการเกษตรหรือผู้นำท้องถิ่น โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
5
28 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวประมงเจ้าของกิจการด้านการเกษตรหรือผู้นำท้องถิ่น โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
1
29 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวประมงเจ้าของกิจการด้านการเกษตรหรือผู้นำท้องถิ่น โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
30 เทคโนโลยีการบรรจุ
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตหรือแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2
31 เทคโนโลยีชีวภาพ
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมอาหาร ยา อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง หรือพลังงาน (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3
32 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมเกษตรทุกสาขา (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
5
33 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตหรือแปรรูปอาหาร (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรอง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
4
34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หรือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3
35 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ)
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมอาหาร ยา อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง หรือพลังงาน (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3
36 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมเกษตรทุกสาขา (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2
37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ)
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตหรือแปรรูปอาหาร (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2
38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ)
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หรือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3
39 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ทายาทธุรกิจจากอุตสาหกรรมเกษตรทุกสาขา (ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรม)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 31
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28 และสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
5
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
40 ปรัชญาและศาสนา
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
1
41 นวัตกรรมการท่องเที่ยว
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: - เจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
  - สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและการบริการ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: ≥170
  • PAT1: เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: /
  • 19: /
  • 29: /
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-คำนวณ
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: 1. เลือกสอบ PAT1≥30 คะแนน หรือ PAT77-82≥70 คะแนน
  2. วิชาสามัญ คะแนนรวม 3 วิชา ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน
  3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5
42 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: เลือกสอบ77-80
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: GAT ตอน 2≥70
  PAT1≥50
  PAT77-80≥80 และสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
5
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
43 การเงิน
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เป็นบุตรของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
10
44 การตลาด
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกรหรือชาวประมง
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: พิจารณาความต้องการในการประกอบอาชีพการเกษตร, ธุรกิจการเกษตร, อุตสาหกรรมแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร
5
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
45 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เกษตรกร ชาวประมง เจ้าหน้าที่ป่าไม้
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69:
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.51
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
46 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: ทายาทเจ้าของกิจการธุรกิจบริการ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69:
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
5
วิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันสมทบ)
47 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
 • อาชีพของบิดาหรือมารดา: เป็นบุตรเกษตรกร
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT6: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69:
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: GAT, PAT1, PAT3 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
5