โครงการเพชรนนทรี

วิทยาเขต: บางเขน
รอบการรับสมัคร: รอบที่ 2 (15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.))

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ต้องมีความสามารถพิเศษโดดเด่นเฉพาะทาง ตามที่คณะ/สาขาวิขา กำหนด โดยมีการรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับ
2. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหือเทียบเท่า
2.1 กรณีเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6 เทอมต้น)
2.2 กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6)
3. มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน และคะแนนทดสอบวิชาอื่นของ สทศ. ตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด


สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับสมัคร

หมายเลข สาขาวิชา ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) O-NET (03) แผนการเรียน GPAX คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม จำนวนรับ
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT5 PAT7 09 19 29 39 49 59 69
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1 คณิตศาสตร์

ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ค่าย 1 ไม่เกิน 3 ปี

≥180

≥40

≥80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.25

-

10
2 เคมี

ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาเคมี ค่าย 1

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 2.50

4
3 เคมีอุตสาหกรรม

ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาเคมี ค่าย 1

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

-

2
4 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาเคมี ค่าย 1

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

5
5 จุลชีววิทยา

ได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์/การนำเสนอ

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

-

5
6 ชีวเคมี

ได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์

-

/

/

-

-

-

/

/

/

/

/

≥25

≥25

16

วิทย์-คณิต

3.25

-

1
7 พันธุศาสตร์

ได้รับรางวัลประกวดหรือแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ

/

≥40

≥80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

วิทย์-คณิต

3.00

-

5
8 ฟิสิกส์

ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาฟิสิกสื ค่าย 1 หรือได้รับรางวัลโครงงานทางด้านฟิสิสกส์

/

≥50

≥70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

-

10
9 วิทยาการคอมพิวเตอร์

ได้รับรางวัลหรือเรียนการเขียนโปรแกรม

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

สัดส่วน GAT = 20% PAT1 = 50% PAT2 = 30%

3
10 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

มีประวัติผลงานหรือโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

-

5
11 สถิติ

ผ่านการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ

/

≥100

≥100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

-

10
12 ชีววิทยา

ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 1

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

-

1
13 สัตววิทยา

ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 1

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

-

1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
14 วิศวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. แบบเรียงความของผู้สมัครเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมของผู้สมัคร
2. หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
2.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
3. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมพร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับชาติ / ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด /ระดับอำเภอ / ระดับตำบล

/

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

-

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
2. เงื่อนไขการสัมภาษณ์
2.1 แฟ้มสะสมงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร)
2.2 แฟ้มสะสมงานด้านวิชาการ

2
15 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. แบบเรียงความของผู้สมัครเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมของผู้สมัคร
2. หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
2.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
3. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมพร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับชาติ / ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด /ระดับอำเภอ / ระดับตำบล

/

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

-

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
2. เงื่อนไขการสัมภาษณ์
2.1 แฟ้มสะสมงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร)
2.2 แฟ้มสะสมงานด้านวิชาการ

2
16 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. แบบเรียงความของผู้สมัครเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมของผู้สมัคร
2. หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
2.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
3. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมพร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับชาติ / ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด /ระดับอำเภอ / ระดับตำบล

/

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

-

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
2. เงื่อนไขการสัมภาษณ์
2.1 แฟ้มสะสมงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร)
2.2 แฟ้มสะสมงานด้านวิชาการ

2
17 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาคพิเศษ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. แบบเรียงความของผู้สมัครเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมของผู้สมัคร
2. หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
2.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
3. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมพร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับชาติ / ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด /ระดับอำเภอ / ระดับตำบล

/

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

-

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
2. เงื่อนไขการสัมภาษณ์
2.1 แฟ้มสะสมงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร)
2.2 แฟ้มสะสมงานด้านวิชาการ

2
18 วิศวกรรมวัสดุ ภาคพิเศษ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. แบบเรียงความของผู้สมัครเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมของผู้สมัคร
2. หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
2.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
3. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมพร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับชาติ / ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด /ระดับอำเภอ / ระดับตำบล

/

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

-

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
2. เงื่อนไขการสัมภาษณ์
2.1 แฟ้มสะสมงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร)
2.2 แฟ้มสะสมงานด้านวิชาการ

2
19 วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. แบบเรียงความของผู้สมัครเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมของผู้สมัคร
2. หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
2.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
3. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมพร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับชาติ / ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด /ระดับอำเภอ / ระดับตำบล

/

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

-

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
2. เงื่อนไขการสัมภาษณ์
2.1 แฟ้มสะสมงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร)
2.2 แฟ้มสะสมงานด้านวิชาการ

2
20 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. แบบเรียงความของผู้สมัครเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมของผู้สมัคร
2. หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
2.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
3. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมพร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับชาติ / ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด /ระดับอำเภอ / ระดับตำบล

/

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

-

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
2. เงื่อนไขการสัมภาษณ์
2.1 แฟ้มสะสมงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร)
2.2 แฟ้มสะสมงานด้านวิชาการ

2
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
21 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
- สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา

2.75

-

5
22 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)

1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
- สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

1
23 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)

1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
- สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

3
24 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)

1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
- สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

1
25 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
- สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

3
26 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ

1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
- สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

3
27 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ

1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
- สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

1
28 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ

1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
- สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

3
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
29 ภาษาเยอรมัน

มีเอกสารรับรองระดับความรู้ภาษาเยอรมันจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ
- ระดับ A2 ผลระดับคะแนน " gut" (80% ขึ้นไป)
- ระดับ B1 ผลระดับคะแนน "befriedigend" (70% ขึ้นไป)

-

-

-

-

-

PAT78≥135

-

-

-

-

-

-

-

16

ศิลป์-เยอรมัน

3.00

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาภาษาเยอรมันไม่ต่ำกว่า 3.50
2. สามารถใช้ภาษาเยอรมัน
ในการสื่อสารได้ดี

5
30 ภาษาไทย

การได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันความสามารถทางภาษาไทยระดับภูมิภาคขึ้นไป

≥150

-

-

-

-

-

/

/

/

-

-

-

-

16

-

2.50

ผลรวมวิชาสามัญ ขั้นต่ำ ∑x̅+20

2
31 ดนตรีไทย

ความสามารถทางด้านดนตรีไทย
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดำเนินทำนอง 1 ชิ้น ได้เป็นอย่างดี (ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ปี่, ขลุ่ย, ซอด้วง, ซออู้, ซอสามสาย, จะเข้, ขิม, และขับร้อง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

1. O-NET หรือ V-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
2. สอบข้อเขียน ความรู้พื้นฐาน
ทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีไทย
3. สอบปฏิบัติ ปี่พาทย์สอบเพลงชุดโหมโรงเช้า เครื่องสายสอบเพลงตับต้น เพลงฉิ่งสามชั้น และขับร้องสอบเพลงตับต้น เพลงฉิ่งสามชั้น

29
32 ดนตรีตะวันตก

ทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกในวงซิมโฟนีออร์เคสตราทุกชนิด รวมทั้ง ขับร้อง เปียโน กีตาร์คลาสสิก (ไม่รับสมัครสอบ รีคอร์เดอร์ และเครื่องดนตรีไฟฟ้า)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

2.00

1. O-NET หรือ V-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
2. สอบวัดความรู้พื้นฐานดุริยางคศิลป์ทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 80% และความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 20%
3. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก

24
33 นวัตกรรมการท่องเที่ยว

สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ดี หรือ ได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือการประกวดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

≥170

เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7

-

-

-

เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7

/

/

/

-

-

-

-

16

ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-คำนวณ

3.00

1. เลือกสอบ PAT1 ≥30 คะแนน หรือ PAT77-82 ≥70 คะแนน 2. วิชาสามัญ คะแนนรวม 3 วิชา
ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

5
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
34 การตลาด

เคยมีผลงานประกวดทางด้านแผนการตลาด, ประชาสัมพันธ์ แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์คำนวณ

2.75

นำเสนอผลงานการประกวด โดยผู้สมัครจะต้องมีส่วนในผลงานไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 50

5
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

การเป็นผู้นำองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม หรือ มีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.51

-

3
หมายเลข สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1 คณิตศาสตร์
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ค่าย 1 ไม่เกิน 3 ปี
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: ≥180
  • PAT1: ≥40
  • PAT2: ≥80
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.25
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
10
2 เคมี
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาเคมี ค่าย 1
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00
  วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 2.50
4
3 เคมีอุตสาหกรรม
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาเคมี ค่าย 1
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
2
4 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาเคมี ค่าย 1
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
5
5 จุลชีววิทยา
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: ได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์/การนำเสนอ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT:
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
5
6 ชีวเคมี
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: ได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: -
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: /
  • 19: /
  • 29: /
  • 39: /
  • 49: /
  • 59: ≥25
  • 69: ≥25
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.25
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
1
7 พันธุศาสตร์
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: ได้รับรางวัลประกวดหรือแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: ≥40
  • PAT2: ≥80
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 25
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
5
8 ฟิสิกส์
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาฟิสิกสื ค่าย 1 หรือได้รับรางวัลโครงงานทางด้านฟิสิสกส์
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: ≥50
  • PAT2: ≥70
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
10
9 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: ได้รับรางวัลหรือเรียนการเขียนโปรแกรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: สัดส่วน GAT = 20% PAT1 = 50% PAT2 = 30%
3
10 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: มีประวัติผลงานหรือโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
5
11 สถิติ
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: ผ่านการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: ≥100
  • PAT2: ≥100
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
10
12 ชีววิทยา
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 1
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
1
13 สัตววิทยา
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: ผ่านการอบรมค่าย สอวน. วิชาชีววิทยา ค่าย 1
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
14 วิศวกรรมเคมี ภาคพิเศษ
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
  1. แบบเรียงความของผู้สมัครเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมของผู้สมัคร
  2. หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
  2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
  2.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
  3. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมพร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับชาติ / ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด /ระดับอำเภอ / ระดับตำบล
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
  2. เงื่อนไขการสัมภาษณ์
  2.1 แฟ้มสะสมงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร)
  2.2 แฟ้มสะสมงานด้านวิชาการ
2
15 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
  1. แบบเรียงความของผู้สมัครเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมของผู้สมัคร
  2. หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
  2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
  2.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
  3. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมพร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับชาติ / ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด /ระดับอำเภอ / ระดับตำบล
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
  2. เงื่อนไขการสัมภาษณ์
  2.1 แฟ้มสะสมงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร)
  2.2 แฟ้มสะสมงานด้านวิชาการ
2
16 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
  1. แบบเรียงความของผู้สมัครเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมของผู้สมัคร
  2. หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
  2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
  2.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
  3. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมพร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับชาติ / ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด /ระดับอำเภอ / ระดับตำบล
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
  2. เงื่อนไขการสัมภาษณ์
  2.1 แฟ้มสะสมงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร)
  2.2 แฟ้มสะสมงานด้านวิชาการ
2
17 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาคพิเศษ
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
  1. แบบเรียงความของผู้สมัครเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมของผู้สมัคร
  2. หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
  2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
  2.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
  3. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมพร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับชาติ / ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด /ระดับอำเภอ / ระดับตำบล
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
  2. เงื่อนไขการสัมภาษณ์
  2.1 แฟ้มสะสมงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร)
  2.2 แฟ้มสะสมงานด้านวิชาการ
2
18 วิศวกรรมวัสดุ ภาคพิเศษ
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
  1. แบบเรียงความของผู้สมัครเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมของผู้สมัคร
  2. หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
  2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
  2.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
  3. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมพร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับชาติ / ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด /ระดับอำเภอ / ระดับตำบล
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
  2. เงื่อนไขการสัมภาษณ์
  2.1 แฟ้มสะสมงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร)
  2.2 แฟ้มสะสมงานด้านวิชาการ
2
19 วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
  1. แบบเรียงความของผู้สมัครเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมของผู้สมัคร
  2. หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
  2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
  2.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
  3. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมพร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับชาติ / ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด /ระดับอำเภอ / ระดับตำบล
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
  2. เงื่อนไขการสัมภาษณ์
  2.1 แฟ้มสะสมงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร)
  2.2 แฟ้มสะสมงานด้านวิชาการ
2
20 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
  1. แบบเรียงความของผู้สมัครเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมของผู้สมัคร
  2. หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
  2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
  2.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
  3. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรมพร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับชาติ / ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด /ระดับอำเภอ / ระดับตำบล
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
  2. เงื่อนไขการสัมภาษณ์
  2.1 แฟ้มสะสมงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร)
  2.2 แฟ้มสะสมงานด้านวิชาการ
2
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
21 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: 1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
  - สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

  ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
5
22 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: 1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
  - สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

  ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
1
23 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: 1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
  - สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

  ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
24 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: 1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
  - สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

  ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
1
25 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: 1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
  - สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

  ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
26 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: 1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
  - สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

  ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
27 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: 1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
  - สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

  ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
1
28 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: 1. ต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
  - สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนต้องมีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข

  ทุกสาขาวิชาต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือโรงเรียน หรือข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
29 ภาษาเยอรมัน
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: มีเอกสารรับรองระดับความรู้ภาษาเยอรมันจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ
  - ระดับ A2 ผลระดับคะแนน " gut" (80% ขึ้นไป)
  - ระดับ B1 ผลระดับคะแนน "befriedigend" (70% ขึ้นไป)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: -
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: PAT78≥135
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: ศิลป์-เยอรมัน
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาภาษาเยอรมันไม่ต่ำกว่า 3.50
  2. สามารถใช้ภาษาเยอรมัน
  ในการสื่อสารได้ดี
5
30 ภาษาไทย
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: การได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันความสามารถทางภาษาไทยระดับภูมิภาคขึ้นไป
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: ≥150
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: /
  • 19: /
  • 29: /
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: ผลรวมวิชาสามัญ ขั้นต่ำ ∑x̅+20
2
31 ดนตรีไทย
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: ความสามารถทางด้านดนตรีไทย
  สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดำเนินทำนอง 1 ชิ้น ได้เป็นอย่างดี (ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ปี่, ขลุ่ย, ซอด้วง, ซออู้, ซอสามสาย, จะเข้, ขิม, และขับร้อง)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: -
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: 1. O-NET หรือ V-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
  2. สอบข้อเขียน ความรู้พื้นฐาน
  ทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีไทย
  3. สอบปฏิบัติ ปี่พาทย์สอบเพลงชุดโหมโรงเช้า เครื่องสายสอบเพลงตับต้น เพลงฉิ่งสามชั้น และขับร้องสอบเพลงตับต้น เพลงฉิ่งสามชั้น
29
32 ดนตรีตะวันตก
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: ทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกในวงซิมโฟนีออร์เคสตราทุกชนิด รวมทั้ง ขับร้อง เปียโน กีตาร์คลาสสิก (ไม่รับสมัครสอบ รีคอร์เดอร์ และเครื่องดนตรีไฟฟ้า)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: -
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: 1. O-NET หรือ V-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
  2. สอบวัดความรู้พื้นฐานดุริยางคศิลป์ทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 80% และความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 20%
  3. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก
24
33 นวัตกรรมการท่องเที่ยว
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ดี หรือ ได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือการประกวดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: ≥170
  • PAT1: เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: /
  • 19: /
  • 29: /
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-คำนวณ
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: 1. เลือกสอบ PAT1 ≥30 คะแนน หรือ PAT77-82 ≥70 คะแนน 2. วิชาสามัญ คะแนนรวม 3 วิชา
  ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน
  3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย
  และภาษาอังกฤษ
5
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
34 การตลาด
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: เคยมีผลงานประกวดทางด้านแผนการตลาด, ประชาสัมพันธ์ แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์คำนวณ
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: นำเสนอผลงานการประกวด โดยผู้สมัครจะต้องมีส่วนในผลงานไม่ต่ำกว่า
  ร้อยละ 50
5
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร: การเป็นผู้นำองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม หรือ มีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET (03): 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.51
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเพิ่มเติม: -
3