โครงการลูกพระพิรุณ

วิทยาเขต: บางเขน
รอบการรับสมัคร: รอบที่ 2 (15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.))

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตร (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)ของบุคคลตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1.1 บุคลากรประจำที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และปัจจุบันยังปฏิบัติงานอยู่
1.2 นิสิตเก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด แบ่งเป็น
2.1 กรณีเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6 เทอมต้น)
2.2 กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6)
3. มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน และคะแนนทดสอบวิชาอื่นของ สทศ. ตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด


สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับสมัคร

หมายเลข สาขาวิชา วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) O-NET แผนการเรียน GPAX คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา จำนวนรับ
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT5 PAT7 09 19 29 39 49 59 69 วิชา 03
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1 เคมี

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 2.50

4
2 เคมีอุตสาหกรรม

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

-

2
3 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

5
4 ชีวเคมี

≥24

/

/

-

-

-

/

/

/

/

/

≥25

≥25

16

วิทย์-คณิต

3.00

-

1
5 พฤกษศาสตร์

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

-

2
6 พันธุศาสตร์

-

≥40

≥80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

วิทย์-คณิต

3.00

-

5
7 ฟิสิกส์

-

≥50

≥70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

-

5
8 วิทยาการคอมพิวเตอร์

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

สัดส่วน GAT = 20% , PAT1 = 50% , PAT2 = 30%

3
9 สถิติ

≥50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

10
10 ชีววิทยา

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

1
11 สัตววิทยา

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

1
12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

วิทย์-คณิต

2.50

-

30
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
13 พลศึกษา

≥90

-

-

-

≥60

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

2.50

-

4
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
14 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา

2.75

-

2
15 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

1
16 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

2
17 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

1
18 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

3
19 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) ภาคพิเศษ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

3
20 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

2
21 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

3
22 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

3
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
23 เทคโนโลยีการบรรจุ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

5
24 เทคโนโลยีชีวภาพ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3
25 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3
26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3
27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

5
28 เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3
29 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.00

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3
30 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3
31 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.00

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

5
32 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

-

2.00

1. GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
33 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)

/

/

-

-

-

เลือกสอบ PAT77-80

-

-

-

-

-

-

-

16

-

2.50

1. GAT ตอน 2≥70
PAT1≥50
PAT7≥80
2. สอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา

1
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
34 การเงิน

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

2.00

-

5
35 การตลาด

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต/ ศิลป์-คำนวณ

2.75

-

5
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
36 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.51

-

2
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
37 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

2.50

-

5
หมายเลข สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1 เคมี
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00
  วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 2.50
4
2 เคมีอุตสาหกรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
2
3 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
5
4 ชีวเคมี
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: ≥24
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: /
  • 19: /
  • 29: /
  • 39: /
  • 49: /
  • 59: ≥25
  • 69: ≥25
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
1
5 พฤกษศาสตร์
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
2
6 พันธุศาสตร์
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: -
  • PAT1: ≥40
  • PAT2: ≥80
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 25
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
5
7 ฟิสิกส์
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: -
  • PAT1: ≥50
  • PAT2: ≥70
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
5
8 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: สัดส่วน GAT = 20% , PAT1 = 50% , PAT2 = 30%
3
9 สถิติ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT:
  • PAT1: ≥50
  • PAT2:
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
10
10 ชีววิทยา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
1
11 สัตววิทยา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
1
12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT:
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 31
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
30
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
13 พลศึกษา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: ≥90
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: ≥60
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
4
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
14 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: -
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
2
15 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
1
16 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
2
17 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
1
18 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
3
19 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) ภาคพิเศษ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
3
20 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
2
21 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
3
22 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
3
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
23 เทคโนโลยีการบรรจุ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
5
24 เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3
25 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3
26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3
27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
5
28 เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3
29 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3
30 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3
31 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
5
32 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 31
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: 1. GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28
  2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
5
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
33 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: เลือกสอบ PAT77-80
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: 1. GAT ตอน 2≥70
  PAT1≥50
  PAT7≥80
  2. สอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา
1
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
34 การเงิน
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
5
35 การตลาด
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ ศิลป์-คำนวณ
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
5
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
36 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.51
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
2
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
37 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • 09: -
  • 19: -
  • 29: -
  • 39: -
  • 49: -
  • 59: -
  • 69: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะสาขา: -
5