โครงการโควตานักกีฬาดีเด่นฯ

วิทยาเขต: บางเขน
รอบการรับสมัคร: รอบที่ 2 (15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.))

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผู้สมัครจะต้องมีประวัติและผลงานตามชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีผลงานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2560 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - ณ วันที่รับสมัคร)


สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับสมัคร

หมายเลข สาขาวิชา GPAX แผนการเรียน วิชาเฉพาะ (60%) วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน) O-NET จำนวนรับ
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT7 วิชา 03
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
2 เคมีการเกษตร

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
3 วิทยาศาสตร์เกษตร

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
4 เกษตรเขตร้อน

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
5 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
6 ประมง

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
7 วนศาสตร์

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
8 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
9 เคมี

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

20

2
10 ชีววิทยา

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
11 ฟิสิกส์

3.00

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

2
12 พันธุศาสตร์

3.00

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

25

1
13 พฤกษศาสตร์

2.75

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
14 สัตววิทยา

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
15 ชีวเคมี

3.00

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
16 วิทยาการคอมพิวเตอร์

3.00

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
17 วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

3.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

25

1
18 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

3.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

25

1
19 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
20 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

-

/

-

-

-

16

10
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
21 พลศึกษา

2.00

-

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

-

-

-

-

/

-

16

28
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
22 เศรษฐศาสตร์

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

-

-

-

-

-

16

1
23 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

-

-

-

-

-

16

1
24 ธุรกิจการเกษตร

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

-

-

-

-

-

16

1
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
25 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

-

-

-

-

-

-

16

2
26 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
27 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
28 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
29 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
30 รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

2.50

-

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7

-

-

-

-

เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7

16

1
31 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

2.50

-

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7

-

-

-

-

เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7

16

1
32 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)

2.50

-

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7

-

-

-

-

เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7

16

1
33 รัฐประศาสนศาสตร์

2.50

-

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7

-

-

-

-

เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7

16

1
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
34 สัตวแพทยศาสตร์

3.20

-

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

-

-

-

-

-

16

1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
35 เทคโนโลยีการบรรจุ

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
36 เทคโนโลยีชีวภาพ

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
37 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

1
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
40 ปรัชญาและศาสนา

2.50

-

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

-

-

-

-

-

-

16

1
41 ภาษาไทย

2.50

-

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

-

-

-

-

-

-

16

2
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
42 การเงิน

2.00

-

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

-

-

-

-

-

16

2
43 การจัดการ

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

-

-

-

-

-

16

4
44 การจัดการการผลิต

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

-

-

-

-

-

16

2
45 การตลาด

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

-

-

-

-

-

16

1
46 บัญชี

3.00

-

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

-

-

-

-

-

16

1
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
47 เทคนิคการสัตวแพทย์

3.00

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

-

/

-

-

-

-

16

1
48 การพยาบาลสัตว์

3.00

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

-

/

-

-

-

-

16

1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
49 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

-

-

-

/

-

-

16

1
50 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

-

-

-

/

-

-

16

1
51 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

-

-

-

/

-

-

16

1
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
52 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2.50

วิทย์-คณิต

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

/

/

-

-

-

-

16

2
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
53 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

2.00

-

ทดสอบทักษะทางกีฬา

/

-

-

-

-

-

-

16

5
หมายเลข สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
2 เคมีการเกษตร
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
3 วิทยาศาสตร์เกษตร
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
4 เกษตรเขตร้อน
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
5 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
6 ประมง
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
7 วนศาสตร์
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
8 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
9 เคมี
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 20
2
10 ชีววิทยา
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
11 ฟิสิกส์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
2
12 พันธุศาสตร์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 25
1
13 พฤกษศาสตร์
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
14 สัตววิทยา
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
15 ชีวเคมี
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
16 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
17 วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
 • GPAX: 3.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 25
1
18 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 • GPAX: 3.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 25
1
19 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
20 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
10
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
21 พลศึกษา
 • GPAX: 2.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: /
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
28
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
22 เศรษฐศาสตร์
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
23 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
24 ธุรกิจการเกษตร
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
25 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
2
26 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
27 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
28 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
29 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
30 รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: -
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
31 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: -
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
32 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: -
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
33 รัฐประศาสนศาสตร์
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: -
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
34 สัตวแพทยศาสตร์
 • GPAX: 3.20
 • แผนการเรียน: -
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
35 เทคโนโลยีการบรรจุ
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
36 เทคโนโลยีชีวภาพ
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
37 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
40 ปรัชญาและศาสนา
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: -
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
41 ภาษาไทย
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: -
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
2
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
42 การเงิน
 • GPAX: 2.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
2
43 การจัดการ
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
4
44 การจัดการการผลิต
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
2
45 การตลาด
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
46 บัญชี
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
47 เทคนิคการสัตวแพทย์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
48 การพยาบาลสัตว์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
49 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
50 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
51 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
1
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
52 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
2
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
53 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
 • GPAX: 2.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางกีฬา
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
5