การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ข่าวสารการสมัคร

ประกาศ ประกาศผลการคัดเลือก TCAS'61 รอบที่ 3/2 วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 18:00 ไปเว็บไซต์ประกาศผล
ระบบรับสมัคร KU-TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระสำหรับวิทยาเขต บางเขน กำแพงแสน ศรีราชา สกลนคร
ประกาศ หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อ่านรายละเอียด
ประกาศ โครงการธนาคารหน่วยกิต อ่านรายละเอียด เข้าระบบรับสมัคร (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561)

ระบบรับสมัครแยกตามวิทยาเขต

วิทยาเขตกำแพงแสน
เข้าระบบรับสมัคร
วิทยาเขตศรีราชา
เข้าระบบรับสมัคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เข้าระบบรับสมัคร

 

โครงการรับสมัคร

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ ดังแสดงในตารางด้านล่าง สำหรับรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะประกาศให้ทราบต่อไป

รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio (ช่วงที่หนึ่ง) กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
1 ช้างเผือก อ่านรายละเอียด 10 – 30 ต.ค. 60 271 บางเขน
2 นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ อ่านรายละเอียด 10 – 30 ต.ค. 60 134 ทุกวิทยาเขต
3 เรียนล่วงหน้า อ่านรายละเอียด 24 – 31 ต.ค. 60 351 ทุกวิทยาเขต
4 ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก. 1 – 31 ต.ค. 60 163 กำแพงแสน
5 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) 1 – 31 ต.ค. 60 81 กำแพงแสน
6 สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) 1 – 31 ต.ค. 60 23 กำแพงแสน
7 ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม อ่านรายละเอียด 1 – 31 ต.ค. 60 163 ศรีราชา
8 ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน อ่านรายละเอียด 1 – 31 ต.ค. 60 81 ศรีราชา
9 โควตาพิเศษคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ อ่านรายละเอียด 1 – 31 ต.ค. 60 23 ศรีราชา
10 ขยายโอกาสทางการศึกษา อ่านรายละเอียด 1 ต.ค. - 17 พ.ย. 60 1,089 สกลนคร
รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio (ช่วงที่สอง) กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
1 หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ อ่านรายละเอียด 22 ธ.ค. 60 – 12 ม.ค. 61 318 บางเขน
2 ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก. 23 ธ.ค. 60 – 30 ม.ค. 61 163 กำแพงแสน
3 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) 23 ธ.ค. 60 – 30 ม.ค. 61 81 กำแพงแสน
4 สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) 23 ธ.ค. 60 – 30 ม.ค. 61 23 กำแพงแสน
5 ขยายโอกาสทางการศึกษา อ่านรายละเอียด 22 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61 1,089 สกลนคร
รอบที่ 2 การรับระบบโควตา กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
1 รับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. อ่านรายละเอียด 15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.) 454 ทุกวิทยาเขต
2 เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน อ่านรายละเอียด 15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.) 198 บางเขน
3 เพชรนนทรี อ่านรายละเอียด 15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.) 151 บางเขน
4 ลูกพระพิรุณ อ่านรายละเอียด 15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.) 149 บางเขน
5 เด็กไทยสู่สากล อ่านรายละเอียด 15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.) 166 บางเขน
6 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด อ่านรายละเอียด 15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.) 333 บางเขน
7 โควตานักกีฬาดีเด่นฯ อ่านรายละเอียด 15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.) 104 บางเขน
8 โควตาศิลปวัฒนธรรมฯ อ่านรายละเอียด 15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.) 81 บางเขน
9 รับตรงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5, 8, 9, 10 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61 458 กำแพงแสน
10 นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 20% แรกของโรงเรียน 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61 126 กำแพงแสน
11 โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61 212 กำแพงแสน
12 นักเรียนผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61 14 กำแพงแสน
13 โควตานักกีฬาดีเด่นฯ กำแพงแสน 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61 64 กำแพงแสน
14 รับตรงภาคตะวันออกและพื้นที่เขตเชื่อมโยง 20 ธ.ค. 60 – 2 เม.ย. 61 930 ศรีราชา
15 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย 1 ธ.ค. 60 – 31 มี.ค. 61 358 สกลนคร
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รับสมัคร 9 - 13 พ.ค. 2561 กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ
รอบที่ 4 การรับระบบกลาง Admissions รับสมัคร 6 - 10 มิ.ย. 2561 กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ